Komponenty i systemy obrazowania


System zarządzania środowiskowego (Environment Management System) A1Pixel dotyczy wykorzystania energii, surowców, wody i odpadów oraz ma na celu zapobieganie i ograniczenie wypadków negatywnie oddziałujących na środowisko. Mimo, że A1Pixel jest firmą dystrybucyjną i nie prowadzi bezpośrednio produkcji, przez naszą politykę możemy wpływać na środowisko naturalne i świadomość naszych dostawców.

Polityka zarządzanie wpływem na środowisko

  1. Celem A1Pixel jest dostarczanie towarów i usług, które powodują tak mało jak tylko możliwe szkód dla środowiska i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
  2. A1Pixel będzie przestrzegał wszystkich właściwych przepisów prawa ochrony środowiska i zatwierdzonych kodeksów postępowania, w pełni współpracując z odpowiednimi organami regulacyjnymi i agencjiami ochrony środowiska w celu promowania wymiany informacji na temat dobrych praktyk ochrony środowiska.
  3. A1Pixel dołoży starań, by budynki, maszyny i urządzenia były utrzymywane w stanie jak najwyższej efektywności. Wszelkie nowe budynki będą miały na celu połączenie funkcjonalności z poszanowaniem otaczającego środowiska naturalnego.
  4. A1Pixel będzie sprzyjać zrozumieniu zagadnień ochrony środowiska, wynikających z jego działalności, wśród swoich pracowników, dostawców, kontrahentów, klientów i społeczności lokalnej. Takie oświadczenie zostanie przekazane wszystkim pracownikom. Perspektywy ochrony środowiska zostaną włączone do szkolenia i system zarządzania projektu w celu zapewnienia, że pracownicy są świadomi skutków środowiskowych ich działalności. Jeśli to możliwe, A1Pixel będzie zapoznawać konsultantów, dostawców i kontrahentów z niniejszą deklaracją polityki środowiskowej.
  5. A1Pixel będzie utrzymywać system zarządzania środowiskowego (EMS). System ten będzie dotyczyć wykorzystania energii, surowców, wody i odpadów i będzie dążyć do zapobiegania i ograniczania wypadków środowiskowych i zanieczyszczenia. Jego częścią będą procedury awaryjne związane z takimi wypadkami. EMS obejmie ocenę, kontrolę i zmniejszania poziomu hałasu. EMS A1Pixel zapewnia, że wszystkie odpady są prawidłowe utylizowane oraz dąży do maksymalizacji udziału recyklingu.
  6. A1Pixel dokona oceny oddziaływania na środowisko swoich działań. A1Pixel będzie również stale monitorować i zmniejszenia zużycia wody i energii.
  7. Polityka EMS będzie przedmiotem corocznego przeglądu przez kierownictwo A1Pixel.
  8. A1Pixel bedzie realizować określone przez EMS cele środowiskowe dla wszystkich odnośnych działań oraz przeprowadzi regularne kontrole wpływu na środowisko wszystkich aspektów działalności. Cele i wyniki stosowania systemu zarządzania środowiskowego zostaną przekazane pracownikom A1Pixel .


              Zarząd A1Pixel